Tiềm năng tài nguyên và giải pháp phát triển du lịch sinh thái đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Title: Tiềm năng tài nguyên và giải pháp phát triển du lịch sinh thái đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Authors: Phạm, Quang Tuấn
Dương, Thị Thúy
Lê, Phương Thúy

Keywords: Du li ch sinh thái
Đảo ven bờ
Đảo quan lạn